آموزشرویدادها ی مؤسسه

برگزاری دوره آموزشی برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) در مؤسسه رازی مشهد.

برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) با حضور کارشناسان و کارکنان  مؤسسه رازی مشهد در مورخه ۹۷/۷/۷  برگزار شد.

سرکار خانم مهندس نجاری مدرس این دوره  آموزشی در خصوص ضرورت وجود “برگه اطلاعات ایمنی مواد “در استفاده از مواد شیمیایی گفت: وجود هزاران نوع ماده شیمیایی و استفاده های مختلف از آن موجب شده است که این مواد در کنار مزایا و خدماتی که برای انسان به ارمغان آورده اند ، سبب به مخاطره افتادن سلامت او نیز شوند. 

برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS) مؤسسه رازی مشهد که اطلاعات لازم در خصوص تشخیص نوع ماده شیمیایی ، کارخانه عرضه کننده ، طبقه بندی مخاطرات ، احتیاطات ایمنی و روشهای اورژانسی مربوطه، همراه با ماده شیمیایی و قبل از کاربرد آن، باید در اختیار کارشناسان و کارکنان قرار گیرد.

 

کلاس msds رازی

دکمه بازگشت به بالا