آموزشرویدادها ی مؤسسه

برگزاری دوره آموزشی روش های تجزیه فیلوژنیتیکی میکروارگانیسم ها

برگزاری دوره آموزشی روش های تجزیه فیلوژنیتیکی میکروارگانیسم ها و کاربرد نرم افزارهای مربوطه

از سری دوره های آموزشی تدوین شده در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه مشهد برای سال ۱۳۹۷ در تاریخ ۲۱ و ۲۲ مهر

ماه در حال برگزاری می باشد. این دوره که توسط آقای دکتر محمدمهدی رنجبر عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی

رازی تدرس می شود شامل معرفی روش های آنالیز و دسته بندی میکروارگانیسم ها براساس اطلاعات ژنتیکی آنها می باشد.

دکمه بازگشت به بالا